Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής

Φοιτητές

Για να μπορέσουν να εγγραφούν ως φοιτητές/τριες, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να προσκομίσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα κατά την εγγραφή όσο και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Τρόπος Πληρωμής

Τραπεζική κατάθεση

Εθνική Τράπεζα: GR0901101290000012929608698 (αναγράφοντας στην αιτιολογία ονοματεπώνυμο και συνέδριο)

Θα σας παρακαλούσαμε να διαβιβάζετε το αποδεικτικό της τράπεζας στο email: enosiebep@gmail.com

Απόδειξη πληρωμής

Η απόδειξη πληρωμής θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις η ΕΕΒΕΠ λάβει την πλήρως συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής και τη σχετική πληρωμή. Σημειώστε ότι δεν θα αποσταλούν αποδείξεις πριν από τον Νοέμβριο του 2023.

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από την απόδειξη πληρωμής, γενικές πληροφορίες για το συνέδριο θα είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο του συνεδρίου. Εκεί θα παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες/ουσες να προετοιμαστούν για την επίσκεψή τους στην Αθήνα και τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο ΕΕΒΕΠ 2023. Συνεπώς, απαιτείται επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες/ουσες θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά το συνέδριο και δεν θα είναι διαθέσιμο στο χώρο του συνεδρίου.

Προστασία δεδομένων και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα/ουσας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο/Η συμμετέχων/ουσα με την εγγραφή του/της στο Συνέδριο ΕΕΒΕΠ 2023, συναινεί στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του/της και την πλήρη χρήση των υπηρεσιών του Συνεδρίου. Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα προωθηθούν σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 GDPR: α) ρητή συγκατάθεση, β) εκτέλεση ή σύναψη σύμβασης, γ) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, δ) προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, (ε) δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας, στ) έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας και στάθμιση συμφερόντων.

Ταινίες, φωτογραφίες και βίντεο

Ο/Η συμμετέχων/ουσα κατανοεί ότι ο διοργανωτής θα δημιουργήσει εγγραφές εικόνας και ήχου που σχετίζονται με τη διάρκεια του Συνεδρίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το υλικό αυτό μπορεί να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί στο πλαίσιο δημόσιας αναφοράς ή να χρησιμοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram) σχετικά με την εκδήλωση χωρίς δικαίωμα αμοιβής.

Ο/η συμμετέχων/ουσα δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του/της για τη χρήση των εικόνων, του ήχου και του άλλου περιεχομένου που έχει καταγραφεί στην εκδήλωση για δημοσιεύσεις και επικοινωνίες σχετικά με την εκδήλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο παρόν ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται από κάθε αμοιβή και δεν θα προβάλει καμία αξίωση για αμοιβή.